ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

p002

แจ้งการกำหนดสอบปลายภาคเรียน 2/2566 (นอกตาราง) ระดับชั้น ม.5/5, 5/6, 5/9, 5/10, 6/5