ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

LINE ALBUM ทัศนศึกษา ๒๔๐๑๒๘ 6

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒