ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว30286 การออกแบบงานกราฟิกเพื่องานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว30296 การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว30294 การผลิตสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

ครูประจำวิชา

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. กิจกรรม / อบรม / ประชุม
 3. ความรู้ทั่วไป
 1. ซอฟต์แวร์แนะนำ
 2. ข่าวไอที
 3. ทิปไอที

Thaiware IT News

Thaiware IT News Lastest Update

Thaiware Tips

Thaiware Tips Lastest Update

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Learning Group

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานะภาพการเรียนที่ดีในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ

ห้องเรียน | Classroom

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รอการอัพเดตรายวิชา 

 

เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom (OPEN)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

- รหัสวิชา ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี ม.2 (ห้อง 1,3,5,7,9)

  

เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- รอการอัพเดตรายวิชา

  

เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- รอการอัพเดตรายวิชา

 

  

เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom (OPEN)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

- รหัสวิชา ว30286 การออกแบบกราฟิกฯ ม.5 (ห้อง 5,6)

- รหัสวิชา ว30296 การสร้างเว็บไซต์ขั้นสูง ม.5 (ห้อง 9,10)

 

 เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom (OPEN)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- รหัสวิชา ว30294 การผลิตสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง ม.6/5

 

 

 เข้าสู่ห้องเรียน

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ

เอกสาร / คู่มือ / โปรแกรม /ข้อมูลต่าง ๆ : ดาวน์โหลด | Downloads

คู่มือสำหรับนักเรียน

ตารางข้อมูล

 • ตารางสอนครู
 • ตารางเรียนนักเรียน
 • ตารางการใช้ห้อง
 • ห้อง Home Room
 • สรุปตารางรวมกลุ่มสาระฯ
 • ตารางสอนครู คณะสี
 • ตารางสอนครู ระดับ