ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

นายเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

ครูประจำวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ที่ รายวิชา ระดับชั้น ช่องทางการเข้าสู่บทเรียน
1. ว30296 การสร้างเว็บไซต์ขั้นสูง ม.5/9 และ ม.5/10 เข้าสู่บทเรียน | Enter the lesson
2. ว30286 การออกแบบกราฟิกเพื่องานอาชีพ  ม.5/5 และ ม.5/6 เข้าสู่บทเรียน | Enter the lesson