ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

นายเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

ครูประจำวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ที่ รายวิชา ระดับชั้น ช่องทางการเข้าสู่บทเรียน
1. ว22103 การออกแบบเทคโนโลยี ม.2/1, ม.2/3, ม.2/5, ม.2/7, ม.2/9, ม.2/11 เข้าสู่บทเรียน | Enter the lesson
2. แนวข้อสอบปลายภาค 2/2566 ม.2/1, ม.2/3, ม.2/5, ม.2/7, ม.2/9, ม.2/11 เข้าสู่บทเรียน | Enter the lesson